‘Longest bridge’ iti Ilocos Sur, manamnama a maituloy met laengen

Ni Mancielito S. Tacadena

CERVANTES, Ilocos Sur – Naglalaok ti karirikna dagiti  taga-Cervantes, Ilocos Sur idi naangay ti ground breaking ceremony ti Aluling Bridge idi Nobiembre 3.

Maragsakan dagiti agindeg aglalo dagiti nataengan gapu ta kamaudiananna, addan namnama a makitada ti pannakaileppas ti rangtay a mamagsilpo iti Mountain Province ken Ilocos Sur. Agduadua met dagiti dadduma ta amangan no maipada laeng daytoy kadagiti immuna a kalpasan ti ground breaking ceremony, saanto man met laengen a maituloy ket agtalinaed lattan a rurog.

Maipalagip a tiempo pay daydi Pres. Ferdinand Marcos idi mairugi ti pannakaipasdek ti Aluling Bridge ngem agingga ita,  agrukop payen dagiti naipatakder a poste, naulimek nga ebidensia a nabaybay-an daytoy a proyekto a pinunduan ti gobierno nasional.

“Adun dagiti kontraktor a nangikari iti panangileppasda iti daytoy a rangtay ngem daksanggasat ta awan ti naipakitada a nasayaat.  Bareng iti daytoy baro a kontraktor, mapadasan metten dagiti umili ti maaddaan iti rangtay a mangsukat iti hanging foot bridge a maus-usar ita,” kinuna ni Cervantes Mayor Benjamin Maggay.

Inkari met ni Gov. Luis “Chavit” Singson a tutokanna ti nadakamat a proyekto tapno masigurado a mairingpasen daytoy iti naituding nga aldaw.

“Nupay proyekto daytoy ti nailian a gobierno, aramidek  ti amin a kabaelak tapno masigurado ti pannakakompletona iti kabiitan a panawen,” kinuna ti gobernador a nangidaulo iti ground breaking ceremony. Nairugi ti rangtay a maipatakder idi pay la 1978 ngem tallupulo ket tallon a tawen ti napalabas ngem agingga ita ket saan pay a naileppas. Gapu itoy, nabirngasan pay ketdin iti “longest bridge” iti Ilocos Sur.

Ngem impalawag ni Engr. Roy Acosta, Assistant Regional Director ti Department of Public Works and Highways a ti kaadayo ti lugar ti kangrunaan a nakaigapu iti pannakaitantan ti proyekto iti nasurok a tallo a dekada.

Kinuna ti opisial nga idi 1978 nga immuna a pannakairugi ti rangtay, awan ti heavy equipment a makadanon iti lugar gapu iti saan a nasayaat a kasasaad ti kalsada kadagita a panawen. Innayonna a kinasapulan pay nga agusar iti helicopter tapno maidanon dagiti materials a maaramat. Nagangayanna, nagsanud dagiti kontraktor ken saanen a naituloy ti proyekto.

Nupay kasta, inkari ni Acosta nga aramidenda ti amin tapno maileppasda ti rangtay iti uneg ti 365 nga aldaw  babaen ti baro a kontraktor a BMK Construction.

“No la ketdi ta maileppasmi dagiti postena agingga iti panagleppas ti kalgaw, nadarasto laengen a leppasen ti pannakasementona. Narigat ngamin ti agtrabaho no kapegges ti ayus ta adu ti madadael a materials,” innayon pay ni Acosta.#