10 balay iti Vigan City, dinalapus ti allawig

VIGAN CITY – Sangapulo a balay ti nadadael iti idadalapus ti maysa nga allawig iti Barangay Pantay Daya ditoy siudad idi Agosto 29.

Naireport nga uppat a balay ditoy a barangay ti total a dinadael ti allawig idinto nga innem ti partially damaged.

Segun ken ni Cristina Amian, residente iti nadakamat a barangay, nakangeg iti napigsa a daranudor sakbay a naitayab ti bubong ti balayda.

Kanaig daytoy, kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a sigida a naipaayan iti tulong dagiti nadidigra, kas iti canned goods ken noodles, ken ules agsipud ta nabbasa dagiti alikamen dagiti biktima.

Kinuna pay ti mayora a mangted ti siudad iti tulong pinansial kadagiti nadidigra para iti pannakasukat ti nadadael a pagtaenganda.#