100 4Ps, indigents nawarasan burias, feeds

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Agdagup iti sangagasut a marigrigat a pamilia nga agindeg ditoy nga ili ti nawarasan iti burias ken pagpakanda itay nabiit.

Kinuna ni Mary Ann Garcia , project coordinator, a sagdudua a burias ken walo a kaban a feeds ti naiwaras kadagiti 100 a benepisario ditoy kas paset ti pannakaipatungpal ti sustainable livelihood program ti Department of Social Welfare and Development-Region 1 para kadagiti marigrigat a pamilia ditoy nga ili.

Kinuna ni Garcia a saan laeng a dagiti benepisario ti 4Ps no di pay dagiti indigent a pamilia ditoy nga ili ti nakaiwarasan dagiti burias ken pagpakan.

Maigangannuat daytoy a programa ti DWSD-Region 1 kas grant kadagiti nadakamat a pamilia tapno maital-o ti klase ti panagbiagda.#