100 mannurat dimmar-ay iti Maika-43 a kombension ti Gumil-Filipinas

CABUGAO, Ilocos Sur. Nasurok sangagasut a mannurat, mangisursuro, estudiante ken agduyos nga agsurat ti nagatendar iti maika-43 a  kombension ti Gunglo dagiti Mannurat nga Ilocano a naisayangkat iti Barangay Pug-os, ditoy nga ili idi Abril 15-17, 2011.

Kangrunaan a sangaili iti nasao a kombension ni Dr. Priscilla S. Macansantos, mangidadaulo ti National Committee on Literary Arts ti National Commission on Culture and the Arts ken chancellor ti University of the Philippines Baguio.

Addaan iti tema: “Papanam Literatura Ilokana” ken naawagan iti Dap-ayan 2011, tallo nga aldaw a nagtataripnong dagiti mannurat a naggapu kadagiti nadumaduma a probinsia ditoy Kailokuan a pakaibilangan ti Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Abra, Baguio City, Benguet ken iti ballasiw-taaw a pakairamanan ti Hawaii, Greece, California, USA ken dadduma pay.

Timmabuno met iti kombension dagiti mabigbig a mannurat a pakairamanan da Juan S.P. Hidalgo ken Dionisio Bulong, agpada a retirado a managing editor  ken  editor  ti Bannawag.

Naangay ti seminar iti panagsurat iti salaysay ken nobela iti umuna nga aldaw ti kombension ket iti karabianna, napadayawan dagiti mannurat a nangabak kadagiti nadumaduma a pasalip.

Naituloy iti maikadua nga aldaw  ti panagsurat iti sarita para kadagiti ubbing, ababa a sarita, daniw ken ti pannakatratar ti topiko a “Papanam, Agtutubo.”

Iti rabiina, napadayawan ni   Prof. Honor Blanco Cabie, a 2011 Pedro Bucaneg Awardee.

Naangay iti maikatlo nga aldaw ti Dap-ayan dagiti Agtutubo ken ti pannakapili dagiti baro nga opisial ti GUMIL para iti sumaruno a dua a tawen.

Dagiti sumaganad dagiti kabarbaro nga opisial ti Gumil Filipinas: Retirado a Judge Vivencio S. Baclig, presidente; Vilmer Viloria, bise-presidente, Djuna Alcantara, sekretario-heneral; Eden C. Bulong, tesorera; Eliseo B. Contillo, auditor; Sherma E. Benosa, PRO; ken Mario Tejada,  business manager.

Nupay pettat ti pannakayalis ti lokasion ti kombension manipud iti Cabugao Beach Resort iti Ponce del Mar ditoy met laeng nga ili,  nasayud ti pannakaipagna dagiti aktibidad iti daytoy tinawen a taripnong dagiti mannurat ditoy Kailokuan.#