Tawid News Magazine

1,000 pamilia iti Ilocos Norte dinidigra ni Bagyo Vinta

LAOAG CITY – Nasurok a sangaribu a balbalay ditoy probinsia ti nadadael wenno nalayus a nakaapektaran ti 1,377 a pamilia gapu iti panangsanut ni Bagyo Vinta (International name Krosa) iti Amianan iti maudi nga aldaw ti Oktubre ken umuna nga aldaw ti Nobiembre, daytoy ti kaudian a report manipud iti provincial disaster response council.

Segun iti Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (Ilocos Norte PDRRMC) nga indauluan ni Governor Imee Marcos, gapu iti napigsa nga angin nga inkuyog ni Bagyo Vinta, kadagupan ti 22 a balbalay ti total a nadadael ken 929 a balbalay ti partially damaged, idinto nga aganay a sangagasut dagiti balbalay a naitayab ti bubonganda.

Agdagup met iti 426 a balbalay, kaadduanna kadakuada ti adda iti Pagudpud ti naapektaran iti layus.

Sumagmamano a kataltalonan ti nalayus ket mapattapatta a nakapukawan ti agdagup iti P21,817,288.76.

Kinuna ni Gov. Marcos a dakdakkel ti nadadael iti agrikultura ngem ti ninamnamada ta aganay 60% ti napukaw idinto nga innayonna a malaksid iti pagay, nagsagrap met iti pannakadadael dagiti sabali pay a nangruna a mula ken dingnguen.

Segun iti kaudian a damag manipud iti PDRRMC, immabut iti kadagupan a P32, 059,427.56 dagiti dadael iti agrikultura ken inprastruktura ti probinsia a pakaibilangan dagiti pagadalan, kalsada, rangtay, ospital, Malacañang of the North ken dadduma pay a pasdek.

Nupay awan ti casualty ti bagyo, naireport a maysa nga agnagan iti Blas Ramos, 33, taga-Barangay Davila, Pasuquin ti nadunor idi natuangan ti kayo ti luganna idi kangitingit ti bagyo.

Dagus a nagresponde ti gobierno probinsial ket nangisayangkatda iti rescue operations ken pannakaiwaras dagiti relief goods kadagiti naapektaran a pamilia.

Nupay kasta, lima a pamilia   manipud iti Barangay 27, Laoag City a naibakuit gapu iti pannakaitayab ti bubong ti balayda ti nagsublin iti pagtaenganda idi maipababa ti senial ti bagyo.

Kabayatanna, kalpasan ti sumagmamano nga oras a panagpukaw ti koriente, naisubli met la ti elektrisidad iti sumagmamano a lugar idinto a naisayangkat dagiti clearing operations kadagiti sumag-mamano a kalsada a nagtuangan ti kayo wenno poste ti elektrisidad.

Kinuna ni Marcos nga imbilinnan iti DSWD ti pannakabigbig dagiti apektado a pamilia tapno maipaayanda iti pinansial a tulong ken masukatan dagiti naitayab a bubong ti balayda. (Karaman ti report ni Grazielle Mae A. Sales, PGIN-CMO)

 

Exit mobile version