12 nga aramiden ni mannurat tapno saan nga agballigi

Dimo kadi mabasan, apong? Nagpuskol la ngaruden dayta angkelparram, este, antiparram, kunak koma.

Tapno saan nga agballigi ni mannurat. Dats korek! Tapno saan nga agballigi. Tapno saan nga agbalin a naan-anay a mannurat. Tapno saan nga agbalin a nalatak a mannurat.

Ania, ti met la isursuratmon, apok, kunam? Ket no nagadu ti nabasbasan, naileklektiuren ken nangnangngegen no kasano nga agballigi ti maysa a mannurat. Iti kinaaduna, nagadu dagiti nagdisnudo ken naayaban a mapan agsursuro nga agsurat iti literatura kadagiti seminar workshop, ngem manmano met dagiti nagballigi. Mabilbilang ti baro a rupa kadagiti nangabak kadagiti tinawen a salip.

Di kad’ nalaklaka ti saan nga agballigi, apong, saan? Patiennak kadi met, uray ita laeng a gundaway.

Tapno nalaklaka a saan nga agballigi ni mannurat, dagitoy dagiti sangapulo ket dua a kalakaan nga aramidenna, apong.

1. Naynay nga idiligna ti sinuratna kadagiti dadduma sinurat. Ikomparana. Talaga a saan nga agballigi no kastoy ti aramidenna, apong. Idiligna ti sinuratna iti sabali, santo manen iti sabali ken dadduma pay. Tuladennanto amin ida. Ikarina iti bagina a rimbawannanto amin ida. Atiwennanto amin ida. Sisiwda laeng. Ngem, kasla nakulkolen a sagot ti utekna. Awanen daydiay makunkuna a bukodna a putar. Awan ti maisuratna a kabarbaro nga idea. Awan ti portfoliona. No pantalon koma, awan ti etiketana. Bogus.

Nadayaw met ti maawagan iti ‘Jack of all trades, master of none,’ di kadi, apong? At least, agbalin a nalatak a mannurot! Mannurot, saan a mannurat…

2. Ipalastogna ti suratennanto pay laeng iti pamiliana, gagayyemna, kaarrubana ken amin nga am-ammona ken saan, ket kiddawenna a dayawenda. Nga ipannakkelda. Rumbeng laeng a dayawenda ta nalaing ngarud. Nagasat no adda nangpasablog, ta nakarit a rugiannan dayta suraten. Naaronan dayta ego. Iti alsemna, adda dayta expectation a masuratna ti imbagana. Mayat no nasuratna. Ngem no nagpatingga ti bennat ti kabaelanna wenno nakarma, alimonennan nga immuna ti saona sakbay ti aramid.

Immuna ti lulem, isu nga awan ti tudo iti malem, saan apong?

3. Ibasarna ti sibubukel a balligina iti maysa laeng a sinuratna. Yikkisna iti sibubukel a lubong nga isu ti kalaingan. Dulduldolenna nga ibaga. Kas pagarigan ta nangabak iti pers prays iti salip a para kadagiti agdadamo, ibaganan nga isu ti kalaingan, ket saanen nga agsurat ta nakapers praysen. Idekuatronan iti rabaw ti ulep santo agpakuyegyeg. Umanayen dayta nga achievementna, apong. Nakawanhit metten, di makuna metten nga achiever, saan?

4. Agnunog iti bukodna laeng nga ammo. Wen, daytay dina kayat ti pasuruan wenno makiinnadal kadagiti dadduma. Daytay saanen a nasken a nayonanna pay ti ammona, ta adu ti ammonan, saan? Isnabenna dagiti lektiur ken seminar wenno workshop ket ta saan a maikari kenkuana dagita. Nalabes a paniniwala sa bukod na kabaelan.

5. Tagialasenna unay ti sinuratna. Dats korek, apong, kalakaanen daytoy nga aramidenna tapno saan nga agballigi. Walang pammati sa sarili bagi.

6. Nasken a kuarta ti mangidiktar tapno agsurat. Wen met piman, apong. Nasken a bayadanda iti nangina. No libre, ahuu, uray idtana ti agsurat, kunana a. No bassit ti bayad, irasonna a dina masango ta makaturturog. Ket no agud-udda, ideretsanan daydiay inalut-otna nga English iti ubong ti baboy: If the price is right!

7. Nalaka nga agoberhit ti piditpiditna. Aba, adu ti rigatna a nagsurat sada dillawen? Karitenna ida iti gabbo wenno boksing, aniaman ti kakatataoda.

8. Saan nga agsurat ta ngamin awan ti makinilia wenno kompiuterna. Saan met a bumulod. Isuda ti agdisnodo a mangpabulod kenkuana, saan? No dida pabulodan, awan ti mapukawna ta mannurat.

9. Dagiti kaykayat dagiti dadakkel, adingna ken ti ay-ayatenna ti suratenna, awanen sabali pay. Bay-annan dagita kayat ti sabali. Ania koma ti bibiangda iti kayatna, nay?

10. Suratenna laeng aniaman ti idiktar ti nangbayad kenkuana.

11. Apaenna ti editor a nangedit iti sinuratna. Ipapilitna nga awan ti karbengan ti editor ta bukodna a putar dayta.

12. Agarapaap iti nakangatngato. Daytay madagdagus a magun-odna no madamdama wenno iti agpatnag laeng. No lumbes dita, baliwanna manen ti agarapaap. Libre met ti agarapaap, saan, apong?

Dagitoy laeng, apong, ti aramiden ti mannurat tapno saan nga agballigi. Nakalaklaka, apong, saan? Sinuratko daytoy tapno ad-adu pay ti saan nga agballigi a mannurat.