126 asmang, naggigiddan a nagkasar iti simbaan

VIGAN CITY – “Kayatmi metten ti agdenna iti bendision iti Dios.”

Daytoy ti kaadduan a sungbat dagiti nagtiptiponen nga asmang no apay a  sumaklangda iti altar iti mass wedding a naangay iti Katedral ni San Pablo ditoy itay Peb. 28.

Kadagiti dadduma nga agdendenna, ti kinarigat ti biag ti makagapu a saanda pay a nagkasar iti simbaan.

Agdagup iti 126 nga asmang ti nagkasar iti historikal a simbaan ni San Pablo babaen ti panangesponsor ti gobierno ti siudad ditoy, ti St. Paul Parish ken ti Balikatan sa Vigan nga idadauluan ni dati a Mayor Eva Marie S. Medina.

Uppat a padi ti nangannong iti misa nga indauluan ni Fr. Roque Reyes, parish priest ti St. Paul Cathedral.

Sumagmamano kadagiti babbai a nagkasar ti masikog idinto nga ubba dagiti dadduma dagiti annakda iti panagturongda iti pakaangayan ti reception kalpasan ti kallaysa.

Kanaig daytoy, kinuna ni Medina a maragsakan ta “nagbalintayo nga instrumento tapno maikkan met laeng iti naan-anay a pamendision (nagkakasar) manipud ken ni Apo Dios” idinto nga innayonna nga adu kadakuada ti nabayagen nga agtiptipon a di pay nagkasar iti simbaan.

Iti mensahena, kinuna ni Vice Mayor Franz Ranches nga iti panagkasarda, ipakitana a sisasaganan dagitoy a mangannong iti pagrebbenganda kas nasayaat nga asawa ken iti babaen ti pamendision ti Dios.

Kinuna ni Local Civil Registrar Officer Susan Ancheta a 127 a pares koma dagiti agkasar ngem naganak ti maysa isu a saan a nakadar-ay iti mass wedding.

Itay napan a tawen, 62 pares dagiti nagkasar, segun ken ni Ancheta.

Naangay ti reception dagiti nagkasar iti Vigan City Gymnasium. Ninong ken ninang da Mayor Ferdinand C. Medina ken ti asawana, ken dagiti city officials ti Vigan.

Malaksid iti pangngaldaw, adda naited a sagut kadagiti amin a nagkasar.

“Ita ta naikkanda iti naan-anay a bendision manipud ken ni Apo Dios, sapay koma ta agtalinaedda a napudno iti maysan-maysa,” impatigmaan ni Medina.

Kinuna pay ti dati a mayor a “dapat a ti napintas laeng nga adal ken sursuro ti ipakitada kadagiti annakda agbalindanto met a responsible citizens ti Vigan.”