13 estudiante, linuganan dakes nga espiritu?

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Nalugananda iti dakes nga espiritu?

Daytoy ti patien dagiti nagannak ken mangisursuro iti San Esteban National High School a napasamak iti 13 nga estudiante iti daytoy a pagadalan itay Hulio 11.

Manipud iti alas dos ti malem iti daytoy nga aldaw, nagsasaruno a nagpasikkil ken naglaawlaaw dagiti nasao nga estudiante a nakaigapuan ti pannakasuspende dagiti klase iti daytoy a pagadalan.

Naammuan ken ni Emil Ayson, prinsipal ti pagadalan, a nangrugi ti panagpasikkil ken panaglaawlaaw dagiti estudiante kalpasan ti misa nga inangay ni Fr. Amador Cabaluna iti pagadalan.

Karkarna kano ti pigsa dagiti naluganan nga estudiante ket kasapulan nga aduda a mangtengngel kadakuada.

Segun dagiti nakangngeg, inlaaw dagiti estudiante nga adda kano mangguyguyod kadakuada nga awan ti ulona. Sabali pay ti nangiyikkis a babai a daradara ti rupana ti “nanglugan” kenkuana.

Mapapati a nagpabigbig ti babai a maysa a Rosemarie Naungayan a biktima ti pammapatay ket kayatna nga aramaten ti bagi ti estudiante para iti panagibalesna.
Sinuspende ni Ayson ti klase idinto a naipan dagiti naluganan iti maysa a mangngagas iti Sta. Maria a nangtaming kadakuada agingga a nagkalma ti riknada.
Segun ken ni Ayson, ita la nga adda mapasamak a kastoy iti pagadalanda.

Naammuan a maamak pay la dagiti nagannak a mangibaon kadagiti estudiante a mapan agbasa.

Segun iti mangngagas, maiwayat ti 9 nga aldaw a nobena. Kalpasanna, kinunana nga agturong iti pagadalan tapno kasaritana dagiti espiritu a nanglugan kadagiti estudiante.