1,460 mannalon, naikkan iti fertilizer subsidy

SABANGAN, Mt. Province  – Agdagup iti 1,460 a mannalon ditoy nga ili ti mabenepisiaran iti fertilizer subsidy iti sanguanan ti nangato a presio ti ganagan.

Kinuna ti maysa nga opisial ti Department of Agriculture ditoy a maikkan iti libre a sako a ganagan dagiti nasao a mannalon babaen ti fertilizer subsidy program a pagtinnulongan nga ited ti nasional ken lokal a gobierno ditoy.

Ti panagmula iti nateng ti kangrunaan a pagsapulan dagiti agindeg iti Mt. Province a pakairamanan dagiti residente ditoy nga ili.#