16 mangngalap, natiliw nga agiyayaon landok ti barko

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Sumagmamano a bumarangay ken mangngalap ditoy ti tiniliw dagiti pannakabagi ti linteg maigapu iti panagiyaonda nga awan permisoda iti landok manipud iti limned a barko iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Karaman kadagiti inimbitaran ti polis iti estasion ni Romulo Cabradilla, 57,  residente iti barangay Apatot, mapapati a financier iti pannakaitakdang dagiti landok manipud iti nasao a limned a barko.

Kadua ni Cabradilla a napalutpot da da Ronnie Cabradilla, Roberto Cabradilla, Romanico Ayson, Dennis Quilosing, Modesto Gamboa, Pedrito Eligio, Eduardo Medina, Noel Quilosing, Delfin Eligio Sr., Delfin Eligio Jr., Robin Eligio, Rodolfo Eligio, Arnold Eligio, Pablo Quilosing, Modesto Abad Jr., Juanito Quilosing, ken Rommel Eligio.

Segun iti polis, batoken dagiti mangngalap ti landok a paset ti limned a barko sada ibitin iti bilog nga ipaigid manipud iti baybay.

Mapapati nga awanan dagiti mangngalap iti permit ken dokumento a mangisayangkat iti panagala iti landok iti nasao a limned a barko.

Mapapati  a karaman ti limned a barko kadagiti nagbiahe gapu iti galleon trade idi tiempo dagiti Kastila.

Dagiti laeng landok a paset ti barko a naisadsad  iti ababaw a paset ti baybay ti iyayaon dagiti mangngalap.