17 bukatot, nakumpiska

CAOAYAN, Ilocos Sur – Sangapulo ket pito nga illegal a pagkalap ti kinumpiska dagiti polis iti insayangkatda nga operasion iti Barangay Pandan ken Fuerte ditoy nga ili itay nabiit.

Inwayat dagiti polis ti panagkumpiska kadagiti illegal a pagkalap a maaw-awagan iti balaong wenno bukatot gapu iti panagadu manen dagiti maipakat a kastoy a pagkalap iti karayan a sakup dagiti dua a nadakamat a barangay.

Adda pammilin ti mayor a maipakat ti total ban maikontra kadagiti illegal a pagkalap kas iti balaong wenno bukatot kadagiti karayan ditoy nga ili, nangruna iti Mestizo River.

Awan ti limtuad nga akinkukua dagiti nakumpiska a balaong wenno bukatot a naikustodia amin iti police station para iti dokumentasion ken disposision.#