18 mapan agdigos iti baybay, nagtungpalda iti ospital

SANTIAGO, Iloco Sur – Iti ospital ti nagtungpalan dagiti mapan agdigos iti baybay kalpasan a nadunorda idi sinapgid ti naglugananda ti maysa a traysikel iti Barangay Olo-olo ditoy idi Abril 23, Sabado Gloria.

Saan a nailanad iti blotter ti nagan dagiti nadunor.

Naammuan iti report a mapan koma agdidigos iti baybay dagiti biktima a nakalugan iti Sarao a jeep a minaneho ni Fortunato Valdez, Jr. 41, residente iti Barangay San Andres, Candon City ngem idi addada iti Barangay Olo-olo Sur, ginandat ti jeep nga obertekan ti traysikel a minaneho ni Alvaro Valenzuela, 29, residente iti Barangay Dan-ar ngem nasapgidna daytoy sa nagderetso iti taltalon ken nabaliktad.

Nupay kasta, saan a naan-ano dagiti naglugan iti traysikel.#