1st Capitolympics, maangay

VIGAN CITY -Maangay ti umuna a Capitolympics inton Sept. 10 daytoy a tawen, segun iti provincial sports coordinator.

Agsasalip ditoy dagiti 12 a teams manipud kadagiti nadumaduma nga opisina ti provincial government.

Lima nga sports ti pagsasalipan: basketball, volleyball, badminton, tennis ken chess.

Mairusat ti nasao a paay-ayam tapno maitag-ay ti nasalun-at a lifestyle ken panaglalangen dagiti empleado iti kapitolio.#