2 babbai, nasipdutan

CANDON CITY – Dua a babbai ti biniktima dagiti mannipdut ditoy siudad idi Agosto 7.

Nabiktima dagiti mannipdut da Jhay-anne Compra, 21, ken residente iti Barangay Bagani Gabor, ditoy siudad; ken ni Sheena Guevarra, 24, residente iti Barangay Caburao, Santiago a nakapukawan ti selpon ken kuartada.

Napukaw ni Compra ti selponna nga aggatad iti P18,000, ATM iti Metrobank ken P1,150 a cash idinto a P20,000 ken ATM ti nasipdut manipud ken ni Guevarra.

Segun ken ni Compra, bayat ti pannakimisana iti simbaan, intaray ti maysa a lalaki a nakaaruat iti puraw ti bagna a naggianan ti selpon, Metrobank ATM ken kuartana.

Suspetsa met ni Guevarra a dagiti dua a babai a nanglipit kenkuana ti nangsipdut iti walletna a nakaikabilan ti kuartana.#