2 balay, natakawan

BANTAY, Ilocos Sur – Dua manen a nagsina a panagtakaw ti naisayangkat iti Sta. Cruz ken ditoy siudad idi Nobiembre 25 ken 26.

Iti report a dimmanon iti Provincial Police Office ditoy, natakawan ti pagtaengan ni Teresa Jallorina y German, 70, biuda, iti Barangay Dili, Sta. Cruz, Ilocos Sur idi rabii ti Nobiembre 25 ken ti balay ni Divino Gadingan iti Sitio Lusot, Barangay Calaoaan, Candon City idi rabii Nobiembre 26.

Segun iti report, natakaw iti balay ni Jallorina iti maysa a HP laptop, maysa a Acer notebook laptop, maysa a Seiko a relo, maysa a PSP, 4 a selpon nga LG, Cherry Mobile, Samsung ken Nokia C3, assorted jewelries ken P2,000.00.

Naduktalan ti panagtakaw idi agarup 3:00 ti parbangon ti nadakamat a petsa idi makariing ni Hanna Jallorina, 22, ket dina mabirokan ti selponna.

Iti panagsapulna, nakitana a naluktan ti sliding window ti maysa a kuarto ken napursar a naluktan ti akinlikud nga sliding window.

Mapapati a nakastrek dagiti mannanakaw babaen ti akinlikud nga sliding window nga isu met laeng ti rimmuaranda.

Kabayatanna, intaray dagiti mannanakaw iti balay ni Gadingan ti maysa I-phone nga agpateg iti P31,000.00, maysa a selpon a Samsung, ken P12,000.00 cash.

Nasukalan ni Maria Yebes, katulong, ti panagtakaw idi nakitana ti petaka ni Jeffrey Gadingan y Galano, 22, baro, anak ni Divino, a naikabil iti akinlaud a a tawa ti kusina.

Segun iti inbestigasion, nakastrek dagiti mannanakaw babaen ti yuulida iti balkonahe iti amianan a paset ti balay, sada naglibas babaen ti tawa iti pagdigosan iti akin-abagatan a paset ti balay.

Maysa a di nainaganan a kaarruba ti nagkuna nga adda nakitana a lalaki a nakabisikleta iti asideg ti balay a nagpaamianan sakbay ti pannakaduktal iti panagtakaw.

Adda naala dagiti inbestigador a lemma ti ramay iti sarming a tawa ti pagdigosan a mapapati a naiggaman ti suspek.#