2 baro, menor de edad, nasukalan nga aglemlemmeng iti CR

CANDON CITY – Tallo a babbaro a pakairamanan ti maysa a menor de edad ti nasukalan nga aglemlemmeng iti comfort room iti tiendaan publiko ditoy siudad.

Kas maibasar iti police blotter, bayat ti panagrekorida ti security guard a ni Albert Jimenez iti third floor ti public market, nadlawanna a puersado a naluktan dagiti sumagmamano a ruangan dagiti paglakuan.

Kaduana ti sabali pay a guardia, nagsawar dagiti guardia ket nasukalanda da Julius Espinosa, 19, Jonjon Dulay, 18, ken ni Allen (di nainaganan gapu ta menor de edad), 15, agpapada a residente iti Dan-ar, Santiago, Ilocos Sur nga aglemlemmeng iti CR.

Naala iti ikut dagiti suspetsa dagiti sensilio a mapapati a kinurimesda iti di nainaganan a puesto iti tiendaan.#