2 bilog, nasarakan nga agkatangkatang iti baybay

SANTIAGO, Ilocos Sur – Maysa a flash alarm ti impatulod ti Ilocos Sur provincial police office kadagiti kabangibangna a probinsia mainaig iti dua a bangka a nasarakan nga agkatangkatang iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili idi Agosto 11.

Naipakaammo iti kapolisan ti Ilocos Norte, La Union, Pangasinan ken Zambales ti pannakasarak ti dua a bangka nga awan ti naglugan iti kabaybayan a sakup ti Barangay Ambucao ken Gabao ditoy nga ili.

Umun-una a nasarakan da Renato Etrata ken Alfredo Pantalion, mangngalap a taga-Barangay Gabao,  ti motorized a bangka a nagmarka iti Jessica ken Sta. Cruz, Zambales, addaan iti  makina a 16 horse power, agtiddog iti agarup 5-6 a metro ken maris a kiaw ken berde.

Nasarakan met da Salvador Sabado, Herman Sabado ken Junie Sabado, mangngalap a residente iti Ambucao ti maikadua a bilog  iti kabaybayan a sakup ti nasao a barangay.

Agatiddog ti bangka iti 6-7 a metro, awan ti makinana, nagpasaplak iti kawayan, agmaris ti asul ken nalabassit ken adda markana a Clarigyn ken Agno, Pangasinan.

Adda dagiti bangka iti kustodia dagiti kapitan dagiti nasao a barangay.#