2 lalaki, binagsol ti kinainumda

SAN ILDEFONSO, Ilocos Sur – Saanmo nga angawen ti nakainom ta amangan no sabali ti pagawatanna iti angawmo.

Gapu iti angaw ni Pedro Tobias y Tabilang, 50, naasawaan, residente iti Barangay Sagsagat, ditoy nga ili, binagsol ti kaanakanna a ni Jhon Eric Tobias y Manzano, 24, naasawaan, a nakairamanan ti sabali pay a kaduada nga aggiinom idi rabii ti October 7.

Segun iti report, katibok ti panagginom dagiti dua agraman ni Reggie Padron y Rapin, 23, naasawaan, idi immasideg ti ama ti suspek sana imbaga nga isakay ni Pedro iti traysikelna ti asawa ti suspek iti ipapan daytoy iti balayda.

Inrabak ni Pedro nga aglugan laengen  ti asawa ni John Eric iti kotse ti gayyemna, banag a mapapati a madi ti panagsaadna iti suspek ket nangala iti hunting knife sana binagsol ti biktima.

Nagganawa ni Reggie ngem nairaman a nabagsol ti makannawan a takiagna.

Naglibas ti suspek idinto a naitaray ti biktima iti Tolentino Clinic and Hospital.

Saan a narekobre ti patadem a naaramat iti pammagsol.#