2 lalaki, nakumpiskaan iti paltog bayat ti grandball

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Dua a lalaki ti natiliwan nga agikut iti paltog bayat ti grandball iti plasa ti Barangay Cabuloan ditoy nga ili idi parbangon ti Mayo 22.

Nakumpiska iti ikut ni Reotutar ti maysa a Cal. 45 a namarkaan PARA 1911, addaan serial number 152628 nga addaan magasin a nagkarga iti pito a bala idinto a naala ken ni Ragunton ti maysa Cal. 45 Taurus nga addaan serial number NFP 76176 ken magasin nga addaan 3 bala.

Iti report manipud iti polis, bayat ti grandball iti plasa ti Barangay Cabuloan, nakita ni SPO4 Christopher Bueno ti agdudukol a putan ti paltog iti sango a siket ni Reutotar ket idi rikisaenna daytoy, nagresistir ti suspek.

Mapapati nga innala ni Ragunton ti paltogna manipud iti nangisit a shoulder bagna ngem nasiputan ni SPO3 Roldan Rasonable ket dagus a ginammatan ken kinumpiskarna ti armas daytoy.

Naipan dagiti suspek agraman dagiti armasda iti police station ket idi napalutpotda, awan ti naipakita ni Reotutar a dokumento idinto a nakaiparang ni Ragunton iti notarisado nga aplikasioin para iti lisensia ti paltog a napetsaan iti Enero 18, 2014 ken permit nga agikuyog iti armas ken ammunitions nga addaan iti balido a petsa manipud iti Enero 21 agingga iti Pebrero 3, 2014.

Bayat ti pannakaisurat daytoy, temporario a nawayawayaan ni Erick Reotutar y Ibarra, 29, baro, mannalon, ken residente iti nadakamat a barangay kalpasan a nagpiansa iti P80,000.00.

Nagtalinaed iti kustodia ti police station ni Benedict Ragunton y Ramilo, 39, naasawaan, awanan panggedan, ken residente iti Barangay Cabittaogan, Sta. Catalina gapu ta awan pagpiansana.

Kabayatanna, kalpasan a saan nga inaramat ni Alex Collo y Dumaslan ti kalinteganna iti preliminary investigation, impila ti polis ti impormasion para iti panaglabsing iti RA 10591 maikontra kenkuana iti opisina ti Clerk of Court ditoy nga ili idi Mayo 20.

Nai-docket ti kaso maikontra ken ni Collo, 46, naasawaan, ken residente iti Barangay Dasay, ditoy nga ili iti babaen ti Criminal Case No. 3792-N ket nairekomenda ti P80,000.00 a piansana para iti temporario a wayawayana.

Maipalagip a sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti Narvacan Police Station ken ISCIDG nga indauluan lni PCI Rex B. Buyucan ti pagtaengan ni Collo iti nadakamat a barangay idi alas 6:30 ti agsapa ti Mayo 20 a nagresulta iti pannakakumpisda iti maysa nga Armscor Cal. 45 pistol nga addaan iti Serial No. 1197967, dua a magasin para iti Cal. 45, 27 a bala para iti Cal. 45, outside holster ken inside holster para Cal. 45.

Imet dagiti polis idi napanda sinukisok ti balay ni Collo ti search warrant nga inyisio ni Judge Sixto Diompoc, Executive Judge ti RTC-Branch 72 ken sinaksian dagiti barangay officials.#