2 lalaki, nakursonadaan ti grupo

VIGAN CITY – Dua a lalaki ti nakursonadaan ti maysa a grupo dagiti lallaki a puon ti nakadunoran ti maysa itay lawasna.

Segun iti report manipud iti polis ditoy, kalkalpas a naginum iti maysa a videoke bar da Christopher Rapisura, 31, baro, residente iti Lubong, San Vicente, Ilocos Sur ken ni John Rey Rabot, residente iti Paratong, Sta. Catalina, Ilocos Sur ket rummuardan idi sabaten ida ti grupo dagiti lallaki ket iti awan a rason, kellaat a dinanog ti maysa nga adda iggemna a bato ti rupa ni Rapisura.

Nagtaray dagiti dua ket nagpatulongda kadagiti agpatpatrulia a tanod iti Gen. Luna Street. Kinuyog dagiti tanod dagiti dua a napan nagreklamo iti polis.

Sinawar dagiti polis dagiti suspetsa ngem saandan a nabirokan dagitoy.

Naipaagas ni Rapisura iti Gabriela Silang General Hospital.

Di pay ammo ti kinaasino dagiti lallaki a nangkursonada kadagiti biktima.