2 lalaki nangitaray kuarta, natiliw

STA. MARIA, Ilocos Sur – Dua a lalaki ti tiniliw dagiti pannakabagi ti linteg ditoy kalpasan ti pannakaawatda iti tip nga intarayda ti pundo ti maysa a barangay iti Abra.

Inaresto dagiti polis da Santiago Dasalla, 36, ken Antonio Divina, 22, agpada a residente iti Gapang, Pilar, Abra gapu iti mapapati a panangitarayda iti P9,800 a pundo ti nasao a barangay.

Naammuan iti report a nakaawat ni Barangay Captain ti Gusing Severino Dagdag iti tawag iti telepono manipud iti Barangay Captain ti Gapang Eldon Joseph Antonio a nagpatulong kenkuana para iti pannakatiliw dagiti dua a suspetsa a nakalugan iti motorsiklo ken agturong iti lugarda.

Dagdagus met a nagpatulong ni Dagdag iti polis ket nangiwayatda iti dragnet iti dalan a sumrekan dagiti suspetsa.

Nakumpiska dagiti polis iti ikut dagiti suspetsa ti P9,800 idinto a na-impound ti motorsiklo dagiti dua.

Mapapati a kabsat ni Dasalla ti barangay treasurer a nangalaanna iti kuarta.