Footer

2 lalaki, natiliw a nagtakaw iti waya

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Napilaan iti kaso  ti dua a lalaki gapu iti pannakatakaw dagiti barut ti koriente iti  kalsada a sakup ti Barangay Nambaran, ditoy nga ili idi rabii ti Agosto 28 ken Septiembre 4, 2010.

Nakasuan iti robbery iti provincial prosecutor’s office da Jayson Miranda y Gabina ken Edmund Tabaco y Ragadi, agpada nga stay-in caretaker iti maysa a poultry.

Nasukalan ni Reynaldo Baptista, 70, naasawaan, dati a chief tanod ti Barangay Nalasin, dagiti dua a mangpupuor iti tinakawda a waya iti kabakiran nga asideg iti karayan iti nagbeddengan ti Barangay Nambaran ken Nalasin ditoy met laeng nga ili.#