2 mangngalap, mapukpukaw

SINAIT, Ilocos Sur – Makalawas kalpasan ti itatapogda iti baybay, di pay simmangpet da Reynaldo Imperio ken Antonio Regucra, agpada a mangngalap nga agnaed iti Pug-os ditoy.

Napan nagkalap iti baybay dagiti dua iti malem ti Abril 8 ngem saandan a simmangpet pay.

Kiniddaw dagiti kakabagian dagiti dua nga ipakaammoda koma iti polis no naisadsad dagiti mabirbirok iti barangayda.