2 mangngalap, natiliw bayat ti panagbongbongda

CAOAYAN, Ilocos Sur – Adda panagpatingga iti aniaman nga illegal nga aramid, daytoy ti leksion ti dua a mangngalap kalpasan a natiliwda bayat ti panagisayangkatda itiĀ  panagbongbong iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili idi Agosto 15.

Nagpullo iti maikaniwas nga aramidda da Manuel Ponce y Agapinan, 55, baro, mangngalap ken Jonie Agapinan y Fernando, 40, naasawaan, ken agpada a residente iti Barangay San Pedro Vigan City kalpasan a nasalamaan ida ti maysa a polisĀ  a nagbongbong iti kabaybayan a sakup ti Barangay Fuerte ditoy nga ili idi agarup alas 6:30 ti bigat ti nadakamat nga aldaw.

Mismo a ni Police Officer 3 Joy Abang, PNP member a naka-assigned iti Regional Headquarters Support Group, PRO1 ken residente iti Barangay Fuerte ti nangaresto kadagiti dua a suspek.

Segun iti report, mapan koma bisitaen ni Abang ti fish cagena idi nagkanalbuong ti danum a mapapati a nagtaud iti impuruak dagiti suspek a bongbong.

Inaresto ni Abang dagiti dua sana kinumpiska dagiti kinalapda nga aganay lima a kilos a bilis, ken dagiti ramit dagitoy a pakaibilangan ti maysa a karuas, 2 nga improvised nga explosive device a naikabil iti 4 x 4 a Ginebra San Miguel ken maysa a round post a botelia nga addaan iti pabelo, maysa a compressor nga addaan iti hose nga agatiddog iti sumurok-kumurang 109 metro, ken ti maris berde a bangka daytoy nga awanan iti marka.

Iti kaudian a report, naidatagen ti kaso a panaglabsing iti RA 8550 maikontra kada Agapinan ken Ponce.

Naammuan a nawayawayaan dagiti suspek kalpasan ti panagpiansada iti sag-P10,000.

Pinaneknekan ti insidente ti nabayagen a reklamo dagiti agindeg ditoy nga ili a tagasabali a lugar dagiti agisaysayangkat iti panagbongbong iti kabaybayan ti Caoayan, nangruna dagiti mangngalap nga agindeg iti coastal barangays iti Vigan City.#