2 mangngalap, natiliw iti operasion kontra illegal a panagkalap

CABUGAO, Ilocos Sur – Dua a mangngalap ti nanabtuog iti ima dagiti operatiba iti insayangkat dagitoy nga operasion kontra iti illegal a panagkalap iti kabaybayan a sakup ti Sinait ken daytoy nga ili idi agsapa ti Disiembre 5.

Insayangkat dagiti nagtitipon nga elemento ti Ilocos Sur Police Provincial Office nga indauluan ni Police Senior Supt. Jemar Delgado Modequillo, ISPPSC, ken police stations ti Sinait ken daytoy nga ili ti nasao nga operasion iti sanguanan dagiti report a masansan dagiti maiwayat a panagbongbong iti kabaybayan a sakup dagiti nadakamat nga ili.

Dua a mangngalap, da Oscar Guerrero y Melendrez ken Jesus Dancil y Idica, agpada a residente iti Barangay Sabangan, Cabugao, ti natiliw iti nasao nga operasion, idinto a nakakumpiska dagiti operatiba agarup 155 kilos a nadumaduma nga ikan a pakaibilangan ti monamon, sapsap, kabalias, ken mayamaya, 6 a motorized a bangka, ken assorted a ramit-pagkalap.

Naammuan ti Tawid News a lima a motorized boats ti inaramat dagiti operatiba idi timmapogda iti baybay a sakup ti Barangay Sabang idi agarup alas 7:00 ti agsapa ti nadakamat a petsa tapno ipakatda ti operasion kontra illegal a panagkalap.

Agarup alas 8:00 idi nakangeg ti grupo kadagiti nagsaruno a napigsa a kanalbuong iti paset ti kabaybayan a sakup ti Barangay Pug-os ket daytoy ti tinurongda,

Idi makaasideg dagiti polis, dagus a naglibas iti nagduduma a direksion dagiti grupo dagiti mangngalap a nakalugan iti de-motor a bangkada ngem kinamat ida dagiti pannakabagi ti linteg agingga iti nakamatanda da Guerrero ken Dancil a dimsaag iti bangkada apaman a naitakdangda iti igid ti baybay a sakup ti Barangay Teppeng, Sinait.

Nakalibas dagiti dadduma a mangngalap ngem nabatida dagiti de-motor a bangkada iti takdang agraman dagiti ikan a nabongbonganda.

Naipaima dagiti ikan iti maysa a pannakabagi ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti Cabugao idinto a na-impound dagiti de-motor a bangka ket naikustodia dagitoy iti Cabugao police station agraman dagiti dua a natiliw a mangngalap.#