2 menor de edad, naipresinto gapu iti panaglabsing iti curfew hour

CANDON CITY – Dua a menor de edad ti naipan iti presinto gapu iti panagwalangwalangda pay laeng iti kalsada iti dis-oras ti rabii.

Nabigbig dagiti menor de edad a da (parbo ti naganda agsipud ta menor de edadda) Marcos, 16, ken Mohammad Ali  17, agpada a residente iti Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos Sur.

Nasalamaan dagiti polis dagiti dua nga agtaray-taray iti San Juan Street iti Barangay San Jose, partikular iti sanguanan ti Clements Drug Store ket pinasardengda dagitoy sada pinagsaludsodan a nakaduktalanda a menor de edadda.

Naruk-atan met laeng dagiti dua kalpasan a nabagbagaanda.#