2 naitawtaw a mangngalap, naisalakan

NARVACAN, Ilocos Sur – Kararag ti nangted pigsada bayat ti panagkatangkatangda iti taaw.

Daytoy ti impalgak da Norbert Biduya ken Marlon Corpuz, mangngalap a taga-Santa Cruz, Ilocos Sur a naitawtaw iti baybay gapu iti dakes a tiempo a pinarnuay ni Bagyo Florita.

Kalpasan ti nagmalem ken nagpatnag, simmanglad dagiti dua iti Barangay Pantoc, daytoy nga ili.

“Dimi pinampanunot diay bilog uray madisgrasia, ti importante makasangladkami,” kinuna ni Norbert idinto nga innayonna a nagkarkararagda tapno maispalda iti taaw.

Kinuna ni Norbert a nagpataawda ken Marlon iti alas dose ti tengnga ti rabii a nagluganda iti saggaysada a bilog.

Kalpasan ti dua nga oras, kellaat a nagiddep ti makina dagiti bilog.

Kinuna ni Norbert nga inikkanda ti layag ti bilog ken nagtimbatimbada tapno maikkat ti danum nga isabuag ti dalluyon.

Nupay kasta, iti baet ti kasta a situasionda, saan a naupay ti pakinakemda ket sindada dagiti nakalapanda a tuna tapno adda pamedpedda iti bisinda.

Kinuna ni Norbert nga agpataawdanto manen apaman a sumirnaat ti tiempo ta daytoy met laeng ti ammoda a pagsapulan.

Nagyaman ni Nana Teresita, ina ni Norbert, gapu iti panangpasangbay dagiti lumugar ken dagiti barangay officials ti Pantoc kadagiti dua.