2 nga ARC, prioridad ti MARO Candon

CANDON CITY – Kinuna ni Elizabeth Macabiog, agdama a Municipal Agrarian Reform Officer, nga agtultuloy ti Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ditoy siudad.

“Kadagitoy a tiempo, madama ti imbentariomi kadagiti nalalawa a daga a saan pay nasakupan iti babaen ti programa. Kayatmi nga ileppas daytoy iti 2008 kas naiprograma,” kinunana ni Macabiog.

Kinuna ni Macabiog a prioridad a tulongan ti opisinana dagiti agrarian reform communities ti Salvador ARC a saklawen idi ti dua laeng a barangay ngem nainayon itan ti barangay Bugnay, Tablac, Langlangka 1st, ken Langlangka 2nd ken ti Pamarisan ARC a buklen ti Cubcubbuot, Palacapac ken San Andres.

Kinuna ni Macabiog a prioridad a maited ti support services kadagiti kooperatiba dagitoy nga ARC.

Adda tallo a kooperatiba iti Salvador ARC a tultulongan ti opisina, ti Cauplasan MPC, Sampaguita MPC ken Metro-Bugnay MPC, idinto a dua ti kooperatiba ti Pamarisan ARC kas ti Cauplasan MPC ken ti nabiit pay a Palacapac MPC.

“Dagitoy lima nga asosasion ti tuttutokan ti opisina babaen dagiti dua nga empleado ti MARO,” kinuna pay ni Macabiog.

Inyunay-unayna a kangrunaan a gagem ti opisina ti panakaipaay iti serbisio para iti panagdur-as ti panagbiag dagiti benepisario nga agindeg kadagiti nasao nga ARC.