2 paltog, nasarakan a naabandonar

CAOAYAN, Ilocos Sur – Dua a paltog ti nasarakan a naabandonar iti Barangay Fuerte ditoy nga ili idi Abril 20 ken 23.

Idi agarup 6:42 ti malem ti abril 20, nasukalan dagiti opisial iti Barangay Fuerte ti maysa a homemade Buckshot Gauge 12, awanan marka ken addaan iti tallo a bala, iti igid ti karayan.

Nasarakan da Barangay Captain Alfonso Quindipan ken dagiti opisialna ti paltog a naikabil iti puraw a plastic bag iti igid ti karayan a sakup ti Sitio Corocodan, Barangay Fuerte.

Maysa met a homemade cal. 22, awanan marka, addaan iti 5 a kapsula ken bala iti cylinder daytoy ti nasarakan ni Domingo Amanonce y Soberano, 24, baro, panadero, iti abaga ti kalsada a sakup met laeng ti Barangay Fuerte idi agarup 9:30 ti rabii ti Abril 23.

Inreport ni Amanonce ti nakitana iti polis nga agbanbantay iti Police Assistance Center sadiay Barangay Pandan, ket naipan ti paltog iti police station para iti umisu a disposision.#