2 partidor nagkinnarit

TAGUDIN, Ilocos Sur – Gapu laeng iti danum, dandani nagpinnatay ti dua a partidor iti slaughterhouse ditoy.

Nainaganan dagiti dua a da Mark Ordinario ken Ador Villanueva, agpada nga agparparti.

Segun iti inbestigasion, inrareb ni Ordinario dagiti bagbagis ti pinartida a baboy a dalusanna iti dram a napunno iti danum.

Nakita ni Villanueva ti inaramidna ket immasideg sana binagbagaan ti padana a partidor a sayang ti danum.

Ngem mapapati a madi ti panagdengngeg ni Ordinario ket kinaritna ni Villanueva nga iggemna ti maysa a kutsilio. Di met nakateppel ni Villanueva ket kinamatna ni Ordinario.

Inanawa ida dagiti padada a partidor.

Nupay kasta, inreportda ti insidente iti polis.