2 suspek iti pannakagandat biag ti newspaper publisher, natiliw

DAGUPAN CITY – Dua kadagiti tallo a suspek a nanggandat iti biag ti maysa a publisher ti pagiwarnak ditoy ti inaresto dagiti polis sadiay Bautista ken Sto. Tomas idi tengnga ti aldaw ti Hulio 3.

Natiliw dagiti suspek a da William Parazo Garcia, 27, residente iti Barangay Nandacan, Bautista, Pangasinan; ken ni Jerry Aquino, 42, residente iti Barangay Luyan, Mapandan, babaen dagiti kameng ti Provincial Intelligence Branch, Regional Intelligence Unit ken ti Regional Intelligence Division.

Birbiroken dagiti polis ti kadua da Garcia ken Aquino a mapapati a nangisayangkat iti pannakapaltog ni Jaime Aquino, publisher ti Northern Star, bayat ti panagbasana iti pagiwarnak iti waiting shed sadiay Barangay Minien West, Sta. Barbara.

Nagsagrap ti biktima iti sugat iti likud ket naitaray iti Villaflor Doctors Memorial Hospital ditoy siudad.

Segun iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, mapapati a saan a napuntaan ni Aquino iti damo a panangpaltog kenkuana dagiti suspek ket nakataray daytoy iti kotsena a yan dagiti paltogna.

Nakasarak dagiti polis iti cal. 45 ken 9 mm. pistol iti uneg ti kotse ni Aquino.

Karaman ni Aquino kadagiti maitudtudo a nainbolbar iti pannakapapatay ni Infanta Mayor Ruperto Martinez idi malem ti Disiembre 15, 2012 iti uneg ti paraanganda a pakaibilangan ni Governor Amado Espino, Jr. ken Diputado Jesus Celeste ti Umuna a Distrito.

Mapapati a maysa ni Aquino kadagiti presente bayat ti mapapati a pannakaplano ti pannakapapatay ti mayor.#