2-tawenna nga ubing, 3 pay, biktima ti paputok idi Baro a Tawen

VIGAN CITY – Uppat a tattao a pakairamanan ti dua tawenna nga ubing ti naireport a biktima ti paputok a napasamak iti tallo nga ili ken ditoy siudad bayat ti selebrasion ti Baro a Tawen iti baet ti kampania ti kapolisan nga Iwas Paputok.

Kas panangipanagetgetna ti kinaserioso ti kampaniada, idi bigat ti Disiembre 1, nangisayangkat ti kapolisan iti motorcade/caravan iti aglawlaw ti Metro Vigan babaen ti panangidaulo ni OIC Provincial Director Police Senior Supt. Jemar D. Modequillo a nakipartisiparan ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, LGUs, barangay officials, Ilocos Sur PNP Press Corps, ken dagiti police stations itiĀ  Metro ViganĀ  a pakaibilangan ti Vigan City PS, Bantay PS, San Ildefonso MPS, San Vicente MPS, Sta. Catalina and Caoayan MPS.

Kagiddan met a naisayangkat ti motorcade iti sapasap a probinsia tapno maipasagepsep kadagiti umili ti kampania ti kapolisan a magun-od ti climate-friendly a Baro a Tawen ken iti saan a panagpaputok kadagiti illegal a pabettak.

NgemĀ  iti baet daytoy a kampania, ditoy siudad, maysa a tawag iti telepono ti naawat ti police station 30 minutos kalpasan ti isasangbay ti Baro a Tawen manipud iti Gabriela Silang General Hospital a maysa a lalaki ti naiyospital sadiay maigapu iti pannakadunorna iti paputok.

Nagresponde dagiti polis ket iti inisial a panagimbestigada, naammuanda a biktima ti paputok ti maysa nga Allan Queyquep y Tamag, 21, baro, ken residente iti Barangay Pong-ol ditoy siudad.

Segun kadagiti polis, sinindian ni Queyquep ti Piccolo a rebentador ngem dagus a bimtak daytoy bayat nga iggemna pay a nakadunoran dagiti lima a ramay ti makannawan nga imana.

Iti Barangay Pudoc, Tagudin, maysa a barito ti nabtakan iti kuitis a puon ti nakadunoran ti matana.

Segun iti report ti polis, idi agarup 10 minutos laeng kalpasan ti isasagpat ti Baro a Tawen, agbuybuya ni Michael Lariosa y Murao, 17, ken residente iti nadakamat a barangay, iti panagpaputok ti kasinsinna ngem idi sinindian daytoy ti maysa a kuitis,Ā  kellaat a simiag a nagturong iti makannawan a matana.

Naitaray ti biktima iti Tagudin General Hospital sa naiyakar iti Ilocos Regional Training and Medical Center, San Fernando City, La Union para iti naan-anay a pannakataming ti dunorna iti matana.

Sadiay Bantay, nagreport iti polis ni Wilma Mangaliman y Anes, 30, ken residente iti Zone 1, Bantay,Ā  a nadunor ti ubet ti anakna a ni Lance, 2, bayat ti panagay-ayamna iti sanguanan ti balayda idi agarup 12:15 ti bigat ti Enero 1.

Mapapati a sinindian ti maysa a Joel Poca ti di nailanad a rebentador ket idi imbatona, nagdisso daytoy sa bimtak iti asideg ti ubing a puon ti nakadunoranna.

Naitaray ti biktima iti Gabriela Silang General Hospital ngem naiyawid met laeng kalpasan ti pannakaagasna.

Iti met Barangay Sacuyya Norte, Santa, Ilocos Sur, maysa a drayber ti nadunor idi bimtak ti kuitis iti dakulapna.

Nabigbig ti biktima a ni Manuel de Peralta y Casimiro, 43, naasawaan, ken residente iti nadakamat a barangay.

Naammuan iti report a madama ti panagiinum da de Peralta ken dagiti kakabagianna iti paraanganda idi maysa iti grupo ti nangsindi iti kuitis ket iniggaman ti biktima gapu iti pammatina a depektibo ngem bimtak daytoy iti makannawan a dakulapna a puon ti nakadunoranna.

Naitaray ni de Peralta iti Gabriela Silang General Hospital ngem naggawid met laeng kalpasan a naagasan.#

Kinuna ni de Peralta a nagatang ti kuitis iti maysa a lisensidado a firecracker dealer a taga-Barangay Labut Sur, Santa, Ilocos Sur.#