2 Tawid News Magazine writers, immawatda iti ALVIYA Awards

Dua a mannurat ti Tawid News Magazine iti napagasatan a nangabak iti kalleppas a pasalip ti ALVIYA Awards 2019, maysa a pasalip iti panagsuratan iti ababa a sarita.

Dagiti dua a mannurat ti Tawid News Magazine nga immawat iti pammadayaw ket isuda Jobert Matias Pacnis, a nangabak iti Umuna a Gungguna, babaen iti saritana a napauloan iti “Ni Bugi”. Idinto a nangabak met iti Maikapat a Gungguna ni Jaime M. Agpalo, Jr. babaen iti saritana nga “Everlasting”.

Dagiti dadduma pay a nangabak: “Reunion” ni Joel B. Manuel, Maika-2 a Gungguna; “Siak ni Juan” ni Jovito Amorin, Maika-3 a Gungguna, ken; “Isuda nga Aw-awaganda iti Bannuar” Arnold Pascual Jose, Maikalima a Gungguna.

Inawat dagiti nangabak ti premioda iti maika-51 a Nasional a Kombension ken Literary Seminar-Workshop ti GUMIL Filipinas daytoy a tawen a napasamak idi Abril 26-28, sadiay Apayao Agri-EcoTourism & Sports Complex, San Gregorio, Luna, Apayao.

Nagpaay a hurados da: Ariel S. Tabag, Roy V. Aragon ken Juan Asuncion.

Ti ALVIYA Literary Awards ket immabuten iti maikawalo a tawen (2019) a pasalip iti sarita. Isponsoran daytoy ti naanep a patron ti Literatura Ilokana, Alex Vicente Yadao a tubo iti Libertad, Abulog, Cagayan ngem agnaeden sadiay New York, Estados Unidos.

Ti pakontes ket imatonan ti ALVIYA Literary Foundation nga idauloan da Alex Vicente Yadao a president, ti Secretariat ken Direktor Freddie P. Masuli, Ph. D., Associate Professor IV ti College of Information and Computing Sciences iti Cagayan State University, Sanchez-Mira Campus babaen iti pannakitakunaynay ti GUMIL Cagayan. @