2 teddek ti Kultura ken Literatura Ilokana padayawan ti TMIF

LAOAG CITY – Dua a teddek ti Ilokano Culture and Literature ti padayawan ti Timpuyog dagiti Mannurat iti Iloko iti Filipinas bayat ti programa ti 4th Tugade Literary Award a maangay ditoy siudad inton Septiembre 29.

Kinuna ni Peter La. Julian, pannakangiwat ti pasken, nga ipaayan ti TMIF iti “Pammadayaw Award” da Dr. Godofredo S. Reyes ken ti kaingungotna a ni Dr. Dedicacion Agatep-Reyes kas pangbigbig kadakuada a pudpudno a teddek ti Ilocano Culture and Literature iti awarding ceremony ti 4th Tugade Literary Awards a maangay iti Palacio de Laoag, Paterno Street, Vintar Road ditoy siudad iti nadakamat a petsa.

Nakoronaan a poet laureate, nabayag a nagpaay a presidente ni Dr. Reyes iti Gumil Filipinas, gunglo dagiti mannurat nga Ilokano iti pagilian, ket sadiay Suso Beach, Sta. Maria, Ilocos Sur ti masansan a nagsangailianda nga aggasawa kadagiti taripnong ti Gumil Filipinas para kadagiti mannurat nga Ilokano.

Agpaay ti nasao a pasken a reunion dagiti Ilokano a mannurat a manamnama a dar-ayan ti sangagasut a sangaili a pakairamanan dagiti nangabak iti pasalip iti sarita ken daniw ti Tugade Literary Awards.

Dagiti sumaganad dagiti umawat iti cash prize ken sertipiko: Sarita – Joel Manuel, first prize (P15,000); Clarita Sumahit, 2nd prize (P12,000); Fe Malucay, 3rd prize (P10,000); Errol Abrew, 4th prize (P8,000); ken Danilo Antalan, 5th prize (P5,000); Daniw – Joel Manuel, first prize (P3,000); Peter La. Julian, 2nd prize (P2,000); Benjamin Pacris, 3rd prize (P1,500); ken Daniel Nesperos, Reynaldo Duque, consolation prize (sag-P500).

Agsapatanto pay dagiti opisial ti TMIF Marcos bayat ti programa ken ti pannakakanta iti tradisional a “Padapadakam” a maipaay ken ni T. Gabriel Tugade, esponsor ti pasalip ken agkasangay.

Kalpasan ti pangaldaw, agmimitingto dagiti kameng ti hunta direktiba ti TMIF.#