2 ten-wheeler truck naubor

BANTAY, Ilocos Sur – Dua a ten-wheeler truck ti naubor iti nagsina nga insidente iti alas dose y media ti Abril 3 bayat ti panagdaliasatda iti national highway a sakup Barangay Banaoang ditoy nga ili.

Nagpulong iti polis ni Joel de Vera, 30, naasawaan, residente iti Manlasique, Pangasinan a binato ti maysa a lalaki ti luganna bayat ti panagpaamiananna iti national highway a sakup ti nadakamat a barangay a puon ti pannakaburak ti akinsango a sarming ti lugan.

Sabali pay a ten-wheeler truck a minaneho ni Ruben Toledo, 47, residente iti Olongapo City ti naubor iti national highway a sakup dayta met laeng a barangay a nakabuongan ti sarming iti sango ti lugan.

Nupay kasta, awan ti naipadamag a nadunor iti panagubor.

Mapapati a maymaysa a tao ti nangisayangkat iti panagubor kadagiti dua a lugan.#