20 mangngalap, natiliw gapu iti illegal fishing

CABA, La Union – Duapulo a mangngalap ti tiniliw dagiti polis bayat nga illegal nga agkalkalapda iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Naammuan iti report a naaresto da Elmer Gari, 38, pangulo ti grupo ken 19 a tattaona, agpapada a residente iti Pantal, Dagupan City gapu ta nasiimanda nga agkalkalap babaen ti buli-buli, maysa a kita ti sigay nga uray babassit a lames ket dina palusoten.

Kinumpiska pay dagiti polis ti 196 kilos a nadumaduma a kita ti lames ken ti bilog a namarkaan Julie Ann-11.

Segun iti polis, inwarasda dagiti ikan kadagiti nadumaduma a pasdek-kaasi iti probinsia.#