Tawid News Magazine

20,000 kaykayo, naimula iti Fiesta ti Bantay

CANDON CITY – Sumurok-kumurang a 20,000 a seedlings dagiti agbunga a kayo, forest trees ken dadduma pay a kaykayo ti immula ti nasurok sangaribu a nakipaset iti Fiesta ti Bantay a naisayangkat iti barangay San Andres ken Palacapac, Candon City itay nabiit.

Indauluan a mismo ni Candon City Mayor Allen Singson dagiti kailianna nga  immuli iti bantay tapno mangitukitda kadagiti seedlings a kinunana a para iti pagimbagan dagiti ubbing iti agdama a panawen.

Kadua ni Singson ni Lt. Col. Harold Cabreros, Battalion commander ti 50th Infantry Battalion ti Philippine Army, ken dagiti empleado dagiti nadumaduma nga ahensia ti gobierno a nakipaset iti daytoy a panagmula iti kayo.

Napirmaan pay iti daytoy nga okasion ti memorandum of understanding a nakipasetan dagiti nadumaduma nga ahensia ti gobierno ken pribado a sector a pakairamanan ti Phil. Army,  Department of Environment and Natural Resources, Education, Agriculture, Agrarian Reform, Public Works and Highways, Media, National Irrigation Administration, Provincial Government, dagiti nadumaduma a pagadalan a pakairamanan ti  UNP-Candon, ISPSC-Candon, high schools,  ken dagiti opisial ken agnaed dagiti barangay ken dadduma pay.

Addaan iti tema a  “Puno Para Sa Kinabukasan”, maysa daytoy a programa ti Candon City kas paset ti Candon City Rehabilitation and Development Project a naisaad iti barangay Palacapac ken San Andres.

Naplano no sadino ti pakaimulaan dagiti kaykayo tapno makita ti kinapintas ti panagdakkelda.  Adda naituding a lugar a pagmulaan iti gmelina, mahogany, mangga, ken dadduma pay a kaykayo.

“Daytoy nga aldaw ti maikadua a gundaway a panagmulak iti kayo,” kinuna ni Cabreros.

Kabayatanna, makitan ti dimmakkelan dagiti naimula a kaykayo ditoy kadagiti napalpalabas a piesta ti bantay. (Danny Antalan)

Exit mobile version