20,000 mahogany, mangga, nakasagana a mailako

SAN JUAN, Ilocos Sur – Impakaammo ni Dr. Cesar Soller, project director ti BaRangay demo farm ditoy nga ili, nga adda nasurok a 20,000 kapuon ti mahogany ken mangga a nakasagana nga ilakoda.

Malaksid kadagitoy ket adda pay mailako ditoy a  dadduma a seedlings kas ti papaya, dragon fruit, atsuete, longyard malunggay ken dadduma pay, kinuna ni Soller idinto nga innayonna a nakalukat ti provincial demo farm kadagiti indibidual a mannalon ken farmers’ association nga aggatang iti nagduduma a seedlings.

Segun ken ni Soller, magatang iti P50 ti maysa a kapuon ti grafted mango idinto a P30 ti maysa a mahogany seedling.

Ditoy pay demo farm ti pagpapaaduan kadagiti agduduma nga animal kas iti baka, kalding, native a baboy, manok ken addan naipasdek a pagadalan ditoy para kadagiti agessem iti agrikultura.#