Footer

Dua a daniw

agal-al-al ti ang-ang ta di agpatingga
a tumanawtaw iti entablado ti rikna
a naputar iti an-anayen a tarikayo.

Dua a daniw

Daniw ni Jobert M. Pacnis
203 Pacnis Street, Brgy. Ammubuan
Ballesteros, 3516 Cagayan

1. Ti Orasion

agal-al-al ti ang-ang ta di agpatingga
a tumanawtaw iti entablado ti rikna
a naputar iti an-anayen a tarikayo.
agibasbaslag iti baraha a sineksekna
laeng iti bukodna a pannakaawat
ket ipilpilitna a balasaen dagiti simotsimot
tapno iti pananggangatna iti pagsilawan
pinggipinggiten dagiti uratan a ramay
agingga a didanton kayat ti tumakder
iti tinugawanda a lawlaw ti atong.
pumuskol dagiti asuk ti innuman
ket malamayan ti napasag a karirikna
ngem ti ang-ang di latta mapnek
kayatna a maitabon uray ti binting nga isem!
aguyaoyton ti dilana inton maawatanna
a tinarayna a sinarak ti temtem
dagiti ipaspasindayagna a kinapudno
(koma, dinto pay naadasan iti dara
ket maitanamitimna ti orasion ti panagbabawi!)

2. Ti Panagmula Iti Dulin A Bukel

narukopen ti alad iti barukong, nawayan
dagiti ayup nga agdakiwas kadagiti naitukit
a bin-i: ibusenda uray apagtubo laeng
idinto a kubkoben dagiti dadduma pati ramut.
inton panawanda ti bangkag ti puso
nagnaanton ti bagyo, nakaronton ti pannakaluglog!
saludsodekto manen iti bagik: kaano
a masarakak ti kawayan a tinenneb
ti panawen, ti darekdek a dinto anayen,
ken bamban a dinto mapugsat?
kalpasanna, in-inutek latta a patubuen
dagiti iduldulinko a bukel: iti panagtutudo
yalisko ida iti kapanagan ti barukong
ket taripatuek ida iti dam-eg ni ayat
ken panagibi ti mabangon latta nga alad
ta mamatiak a matumpongakto met laeng
ti sapsapulek: ket dinton laklakaen a dugsaken
dagiti walang nga ayup ken peste!
(ta iti panagmula masapul ti panagsibug!)