Footer

SALAYSAY: TARAON TI PANUNOT: Arapaap, pagturongan ti biag (Tuloyna)

Saan laeng a dita ti nagpatinggaan ti kinaragsak ni narra namber wan. Adda dimteng a tallo nga ari a nagdaydayaw iti maladaga. Nagkurno dagitoy nga ari iti maladaga a nakaidda kenkuana. Nangibati dagitoy nga ari iti sagut para iti maladaga, agkakapateg a sagut nga awan ti katukadna. Naisangsangayan ti kinaragsak ni narra namber wan ta uray no saan a baul, uray no nanumo laeng a kulluong, nagkurno dagiti ari ket indissoda iti sakbibina dagiti agkakapateg a sagut.

Aglaplapusanan iti ragsak ni narra namber wan.

Ngem saan ken ni narra namber tu. Nalidayan unay. Saan a nagbalin a barko. Nagbalin laeng a bassit a bilog ti mangngalap. Kanayon nga usaren ti mangngalap. No dadduma, masulit ngatan ti mangngalap gapu iti bannogna ket maliwayanna a bugguan wenno dalusan ti bilog gapuna a kas angoten daytoy ti nalang-es ken naangpep a dinaing nga ikan. Saan a kastoy ti arapaap ni narra namber tu a pagbalinan. Arapaapna nga agbalin a barko a pagsakayan dagiti ari, reyna, prinsesa, prinsipe ken agkakangato a tattao.

Ngem ania pay ti maaramidan ni narra namber tu nay? Isainnekna man nga itangad ti gasatna, awanen ti maaramidanna. Daytoy ti naikeddeng a gasatna. Gasat a dina met inarapaap. Gasat a saanna a kayat. Ania la unayen aya ti makunkuna a gasat ta saan a maisuro wenno maiturong iti kayat? No mabalin la  koma a pilien ti gasat, nungka a pilien ni narra namber tu ti kasasaadna iti agdama.

Nalukag ti sainnek ti narra namber tu a naaramid a bilog iti maysa nga aldaw. Naglugan kenkuana dagiti lallaki. Adu pay ti simmurot kadakuada a bilbilog. Ngem nasakit ti rikna ni narra namber tu ket napanunotna a nasaysayaat la koman a dumteng ti nakapigpigsa a bagyo, daytay bagyo nga awan ti katukadna ti kinapigsa tapno agpatinggan ti aminna. Daytay maitanem koman iti tukot ti baybay.

Yanmon, narungsot nga angin? Yanyon, narurungsot a dalluyon? Sadino ti paglemlemmengan ti kumanabsiit a kimat? Sadino ti pagul-uldagan a dagidagi ti dumalagudog a gurruod? Umaykayon! kasla kayatna nga iyikkis. Ngem di mabalin nga agikkis ta saan a kas iti tao nga adda ngiwatna. Latta, tinarigagayanna ti idadateng ti karurungsotan iti amin a bagyo.

Wen, bagyo. Dayta man ti linaon ti panunot ni narra namber tu a nagbalin a bilog. Iti laeng apagbiit a kanito, nanglangeb ti tangatang. Nagsagawisiw ti angin a kunam la no kasla adda nakadakdakkel a ngiwat nga agpuypuyot. Dimteng ti gurruod nga agtaltetalteg a kunam la no adda  agbuboling nga anghel sadi langit. Dimteng dagiti nagsa-sanga a kimat a kunam la no makapungtot a kris a maitagbat iti tangatang. Dimteng ti kasla insuyat iti timba a tudo. Dinayyegna ti narungsot a panawen ti nalinak a baybay.

Apo a Mannakabalin, pakawanennak koma iti panagilunodko. Saan koma apo, kaasiam koma dagitoy a tattao a naglugan kaniak, kinuna met laeng ni bilog idi masaepna a delikado ti sasaaden dagiti naglugan kenkuana a lallaki.

Rimmungsot ti panawen. Nakarkaro pay ngem insuyat a timba ti bayakabak. Agtayyetayyek ti agsagsagawisiw nga angin. Kakasla katedral ti kadakkel dagiti agung-ungor a dalluyon. Ngem iti kutit ni bilog, nagmayat pay laeng ti turog ti maysa kadagiti lallaki. Nagpungan pay iti nalukneng a naseksekan iti kapasanglay.

Ay, ania ket a turog daytan! kinuna ni bilog. No adda la koma ngiwatna,  isun ti mangriing kadaytoy a lalaki a nakaim-imas ti turogna.

Nangegna ti nagsasaritaan dagiti madandanagan a lallaki. Riingenda kanon ti lalaki a matmaturog. Nagpaliiw ni narra namber tu a naaramiden a bilog.

“Maestro,” nangngeg ti bilog a kinunada, “awan aya ti aniamanna kenka a lumnedtayo?”

        (Adda tuloyna)

 

Comments are closed.