Footer

EDITORIAL: Tallo a kapapatgan a sagut iti Paskua

Ayat ti kaipapanan ti Paskua. Gapu iti panagayat ti Dios ‘toy lubong, imbaonna ti Anakna ditoy daga tapno mangisalakan. Isu nga intay selebraran daytoy a pannakaipasngay ti Anak. Agsipud ta nangisagut ti Dios, maitutop met nga agsisinnagut ti tao. Daytoy ti espiritu ti Paskua.

Isu a no dumteng ti Paskua, panawen ti panagsisinnagut.

Ngem ania aya ti kasayaatan a sagut? Adtoy man ti ibilangmi a tallo a kapapatgan a sagut: gift of belonging, gift of necessity, ken gift of opportunity.

Gift of belonging wenno sagut a pannakipaset. Daydiay pannakipaset nga addaan iti kaipapanan ken pakakitaan iti pagimbagan saan laeng a material ken sosial no di pay  ispiritual. Naidumduma daytoy a sagut ta tignayenna ti puso ken rikna ti asinoman a saksi iti proseso. Kas iti panagawis iti maysa wenno ad-adu pay nga indibidual ken grupo nga agkameng iti maysa a progresibo a gunglo tapno makipaset iti panangpatang-ay iti komunidad ken gimong, panangpatibker iti moralidad ken dagiti tagipatgen. Tapno makipasetda iti nation building.

Gift of necessity. Panangiparikna iti ayat nga ad-adda a kasapulan itoy a panawen ti Paskua kas iti panangited iti moral a pammakired kadagiti napudno nga agserbi iti trabahoda, iti panagsukisok, iti linak ken kappia ken dadduma pay. Gift of necessity ti ibibisita kadagiti balud a di masarsarungkaran, itutulong kadagiti institusion a mangsalsaluad kadagiti nataengan, kadagiti biktima ti domestic violence, kadagiti agtartaraken iti saanen a nalimbong iti panunotna, kadagiti ubbing a walang, kadagiti biktima ti gubat, oppression, kalamidad, kadagiti rehabilitation centers ti droga, alkohol ken dadduma pay a kanaigna, ti panangiburay iti nasin-aw a panirigan, kapanunotan ken naidumduma a talento.  

Gift of opportunity. Daydiay panangited iti oportunidad a mangipaay iti positibo a panagbalbaliw wenno dakkel nga impluensia iti maysa a tao, pamilia, grupo, ken gimong saan laeng nga iti pagilian no di pay iti sangalubongan; no inikkan, imbirokan wenno inrekomenda tapno makastrek iti panggedan ti maysa wenno ad-adu pay nga indibidual nga awan trabahona; no impaayan iti livelihood project ti maysa wenno ad-adu pay a grupo wenno komunidad;  panangipasagepsep-panangiyadal kadagiti out of school youth no kasano a liklikanda ti droga ken ti epekto nga ited daytoy saan laeng nga iti salun-at no di ket iti pannakaipusing iti pamilia ken iti gimong;  ti panangited iti tulong kadagiti amin a makurkurangan iti biag.

Saan a nabungon ti sagut ti Dios iti tao no di ket makuna a gift of belonging babaen ti pannakaawis ti tao a makipaset iti nadiosan a pammati ken aramid; gift of necessity, gapu  ta kasapulan ti tao ti pannakisalakan isu a nasisita ti itatao ti Anak ti Dios ken; gift of opportunity a nangited iti nasaknap a panagbalbaliw ti tao.

Saan a nabungon dagitoy a sagut-paskua. Saanda met a material a banag. Ngem napatpategda nga adayo ngem dagiti nabungon a sagut.

NAIMBAG A PASKUAYO AMIN!#

Comments are closed.