Footer

Barangay, makurkurukor

CAOAYAN, Ilocos Sur – Babaen ti maysa a resolusion, nagkiddaw iti tulong dagiti bumarangay ti Taguiporo iti sangguniang bayan ditoy para iti pannakalapped iti pannakakurukor ti lugarda.

Naammuan a makurkurukor ti laud nga amianan a paset ti nasao a barangay.

Naisingasing ti pannakakali ti laud nga amianan a paset ti barangay wenno ti pannakagatang dagiti sako a pakaikabilan dagiti darat sada maitaratar a lapped iti panangkurukor iti danum iti dayta a paset ti barangay.#

One Response to Barangay, makurkurukor

  1. Vangie Quitoriano June 24, 2009 at 12:14 pm #

    ANIA a barangay ti makurkurokor? Kunak no batido dagiti dadduma a mannurat ditoy apo. KAANO ti panangrugina a makurukor? Agpeggad kadi dagiti bumarangay? KASANO ti panagpeggadda? Malasado daytoy a damag.