2014 budget ti Cabugao, nakiddaw a maisagsagana

CABUGAO, Ilocos Sur – Makalawas kalpasan ti panagtugaw dagiti opisial ditoy nga ili, kiniddaw ti mayor ti panangisagana dagiti hepe dagiti nadumaduma nga opisina ti budgetda para iti tawen 2014.

Iti suratna kadagiti hepe dagiti nadumaduma a departamento, kiniddaw ni Mayor Edgar S. Cobangbang, Jr. ti panangisagana dagitoy ti budget proposal ti opisinada tapno mairamanda iti maaramid a proposed municipal budget para iti 2014.

Kinuna ni Cobangbang a matratar dagiti budget proposals dagiti nadumaduma a departamento iti maangay a miting ti Legislative-Executive Agenda inton Agosto.#