21 naipakat a balaong, nakumpiska

CAOAYAN, Ilocos Sur – Duapulo ket maysa nga illegal a pagkalap a naipakat iti Mestizo River a sakup daytoy nga ili ti kinumpiska dagiti polis ken ti Opisina ti Department of Agriculture ditoy nga ili idi malem ti Hulio 17.

Nakumpiska dagiti nadakamat nga illegal a pagkalap a maaw-awagan iti balaong wenno bukatot babaen ti nagtipon nga operasion nga insayangkat ti kapolisan ditoy nga indauluan ni OIC, Police Senior Inspector Reynaldo Carrido Mendoza, Jr. ken pannakabagi ti Opisina ti DA iti Mestizo River nangruna iti Barangay Pandan, Fuerte ken Baggoc.

Awan ti nagparang nga akinkukua dagiti nakumpiska a balaong.

Maysa a kita ti iket ti balaong a  no nakastrek ti lames, saanen a makalusot pay a rummuar uray dagiti babassit.

Adda ordinansa ditoy nga ili a maiparit ti agipakat iti balaong iti Mestizo River.#