22 nagsakit iti dengue iti Candon City

CANDON CITY – Nagtignay dagiti health officials kalpasan ti report nga immadu manen ti bilang dagiti agsakit iti dengue ditoy siudad.

Nagisayangkat dagiti health officials iti fogging operation kadagiti nadumaduma a pagadalan.

Nawarasan pay iti repellant kontra lamok dagiti ubbing nga agbasbasa nga isapsapoda iti bagida tapno dida kagaten ti lamok.

Adda pay naiwaras nga ovi trap kadagiti pagadalan tapno matungday ti yaadu dagiti itlog ti lamok.

Immabuten iti duapulo ket dua dagiti nagsakit iti dengue ditoy siudad, segun iti report.

Kabayatanna, naireport nga adda metten innem nga ubbing a nagpositibo iti dengue ket nangisayangkat dagiti opisial ti salun-at iti fogging operations kadagiti pagadalan. (Danny Antalan)