2,500 indigent a pamilia benepisario ti 4 Ps

SAN FERNANDO CITY – Agdagup iti 2,500 a marigrigat a pamilia iti lima nga upland municipalities ti naipaayan iti tulong pinansial babaen ti programa a Pantawid Pampamilya Pilipino Program (4 Ps) ti  Department of Social Welfare and Development, Region I ditoy.

Kinuna ni Evafe Ladao, focal officer ti nasao a programa, nga inawat dagiti benepisario ti 4 Ps nga agindeg iti San Emilio, Suyo, Alilem, Quirino ken Cervantes ti grantda para iti umuna a dua a bulan daytoy a tawen.

Karaman met iti daytoy a programa ti Sigay, Nagbukel ken Sugpon.

Iti babaen ti nasao a programa, umawat dagiti benepisario ti P1,400 a binulan a grant a pakairamanan ti P500 para iti paggastuanda iti nutrision ken salun-at ken sag-P300 tunggal bulan kadagiti annakda (saan a nasursurok ngem tallo) para iti panagbasada iti eskuela.#