26 paris, nagkasar iti mass wedding

CABUGAO, Ilocos Sur – Duapulo ket innem a paris nga agdendennan  ngem di pay nagkallaysa ti kinasar ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. iti mass wedding a naangay iti conference building ditoy nga ili idi malem ti Pebrero 28.

Segun ken ni Municipal Civil Registrar Rosario Corazon Sison Abara, immuna a nagatendar dagiti 26 a paris nga agkasar iti pre-marriage counselling nga insayangkat ti opisinada.

Daytoy ti maikatlo a mass wedding nga inesponsoran ti lokal a gobierno ditoy nga ili para kadagiti agliblib-in ngem di pay nagkasar.

Kas pammagbagada, indagadag da Cobangbang ken Vice Mayor Deogracias Jose  Victorino “D” H. Savellano ti panangbangon dagiti nagkasar iti responsable a pamilia agsipud ta daytoy ti pundasion ti naurnos ken naprogprogreso pay nga ilida a Cabugao.

Ti kaawan ti gastuenda ti kangrunaan a makagapu iti saan pay a panagkasar dagiti couples nupay nabayagdan a nagdendenna idinto a kaadduanna ti addaan payen kadagiti annak.#