MALEM ITI AGAYAN-AYAT

MALEM ITI AGAYAN-AYAT. Adda man oil spill iti kabaybayan, saan nga importante daytoy iti agayan-ayat no di ti panagsoloda nga agpallailang iti igid ti baybay iti maysa a malem sadiay Sulvec, Narvacan, Ilocos Sur tapno buyaenda ti panagpasag ti agpakadan nga init ken ti panangipakitada iti pammateg ken dungngoda iti tunggal maysa. (Mancielito S. Tacadena)