3 a mangngalap, natiliwan nga agcomcompressor

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Tallo a mangngalap ti tiniliw dagiti pannakabagi ti linteg ken dagiti opisial ti barangay maigapu iti illegal a panagkalapda babaen ti panag-compressor idiay barangay Apatot, ditoy nga ili.

Ti nagkaysa a puersa ti PNP San Esteban nga indauluan ni PSI Antonio Reyes, Chief of Police, ken dagiti barangay officials ken tanod ti Apatot nga indauluan ni Kapitan Jonard Europa ti nangiyemplementar iti Municipal Ordinance No. 006-02 kas naamendaran iti 005-02, wenno pannakaiparit ti panagusar iti compressor kas pagkalap iti territorial jurisdiction ti San Esteban.

Natiliw da Samuel Cruz, 49, Joel Diego, 26, ken Germo Costales, 42, agpapada nga agnaed iti barangay Lingsat, Santa Maria, kabayatan ti panag-compressorda iti kabaybayan ti Apatot.

Pakairamanan kadagiti nakumpiska kadagiti mangngalap ti maysa a motorized a bilog, maysa a compressor, 2 a waterproof flashlight, maysa a pana, maysa a diving mask ken agarup uppat a kilo ti nadumaduma nga ikan.

Naimbitaran dagiti mangngalap iti pulisia para iti pannakaimbestigada.