3 baniera nabungbongan nga ikan, nakumpiska

VIGAN CITY – Tallo a baniera  nga ikan a mailaklako iti tiendaan publiko ditoy ti kinumpiska ti nagtipon a bunggoy ti Philippine National Police ken opisina ti agrikultura iti probinsia kalpasan a naduktalan a nabungbonganda.

Iti panangamiris ni Benedicto Saraos, aquaculturist ken fish examiner ti provincial agriculture office, kinuna a positibo a nabungbongan dagiti baramban a naikarga iti tallo a baniera a lako ni Reynaldo Villamor, 43, naasawaan, residente iti Pandan, Caoayan, Ilocos Sur.

Ngem kinuna ni Villamor nga indeliberda kenkuana ti nasao a baniera ti baramban manipud iti pagang-angkatanna iti ikan idi agsapa ti Pebrero 26 nga ilakona iti tiendaan.

Kinuna pay ni Villamor a piton a tawen a kumprador iti ikan nga ilakona iti tiendaan.

Mapattapatta nga agpateg dagiti lakona a baramban iti P6,000.

Naduktalan a binungbongan dagiti nasao nga ikan idi nangisayangkat ni Segundino Badiola, fishery coordinator iti inspeksion kadagiti mailaklako a lames iti tiendaan publiko ditoy.

Impulong ni Badiola ti naduktalanna ken ni Saraos.

Kinuyog dagiti polis ni Saraos iti panangamirisna kadagiti lako nga ikan ket pinakumpiskana idi mapasingkedanna a binungbongan dagitoy.

Kinuna ni Saraos a linabsing ni Villamor ti Section 88 ti R.A. 8550, ti Fisheries Code of the Philippines iti panaglakona iti nabungbongan nga ikan.

Nupay adda sumagmamano a kaso dagiti ikan a nabungbongan a naipuslit iti tiendaan ditoy,  daytoy ti umuna a gundaway nga adda naireport a nabungbongan a lames a naideliber manipud iti fish dealer kadagiti kumprador ditoy nga ilakoda.

Mapapati a naggapu dagiti naideliber nga ikan manipud iti Navotas, Rizal.

Nawayawayaan met laeng ni Villamor kalpasan ti panagpiansana.#